در حال بارگذاری ...
دوشنبه 26 مهر 1400

تقویم آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای
در سال تحصیلی 98 - 97

تقویم آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای در سال 98 -97 در یک نگاه

توجه:

دانشجویان به تاریخ های قید شده توجه داشته باشند

تا در انتخاب واحد و سایر موارد در طول نیمسال های تحصیلی دچار مشکل نگردند.

نظرات کاربران